งานที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการจัดทำบัญชี

×
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการจัดทำบัญชี
  • ให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตaรฐานการบัญชี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

Copyright © 2020-2024 cws-accounting.com all right are reserved.