งานจัดทำบัญชี

รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย

×
  • รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี
  • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54, ภธ.40
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย และยื่น ภ.พ. 30, ภ.พ.36
  • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
  • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
  • รับปิดงบการเงินประจำปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • นำส่งเงินสมทบประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  • *** ทุกวันที่ 1-4 ของทุกเดือน ทางบริษัทจะนัดรับเอกสารบัญชีจากท่าน เพื่อนำมาจัดทำบัญชีประจำเดือนและนำส่งภาษีให้ทันเวลา

Copyright © 2020-2024 cws-accounting.com all right are reserved.