ดาวน์โหลด


ภ.พ.01_แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.01.1_แบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.01.2_แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

ภ.พ.02_แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

ภ.พ.02.1_แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

ภ.พ.06_แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.06_หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536)

ภ.พ.06.1_แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ

ภ.พ.08_แบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.09_แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

ภ.พ.09.1_แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีทั่วไป)

หนังสือมอบอำนาจ ให้ถ้อยคำ (กรณีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร)

แบบคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ค.10_คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

ภ.ง.ด. 51_ปี 2563_แบบ

ภ.ง.ด. 51_ปี 2563_วิธีกรอกแบบ

ภ.พ.30_แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30_ใบแนบ

ภ.ธ.40_แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Copyright © 2020-2024 cws-accounting.com all right are reserved.