ยินดีต้อนรับสู่

สำนักงานบัญชี ซีดับเบิลยูเอส (สำนักงานฯ)

จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีรวมกว่า 15 ปี โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ(บางพลี) และจังหวัดสมุทรสาคร(เมือง)

สำนักงานฯ ให้บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี งานจดทะเบียนธุรกิจ และที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิชาชีพ

เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจของท่าน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐเช่น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอันซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา เพื่อลดความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่รู้ อันเป็นเหตุต้องชำระค่าปรับ รวมถึงช่วยลดเวลาเพื่อให้ท่านสามารถไปเพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

สำนักงานฯ มีความพร้อมและยินดีส่งมอบความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับลูกค้าทุกท่านตั้งแต่รายเล็ก เจ้าของคนเดียว จนถึงรายใหญ่ ดังนโยบายของบริษัท “อบอุ่น ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพงานบริการ” 

บริการ

กลุ่มธุรกิจลูกค้า

ข่าวสาร

ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS For NPAEs

ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง TFRS For NPAEs เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ อ่านเพิ่มเติม : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/128752 ข้อมูลอ้างอิง : สภาวิชาชีพบัญชี : www.tfac.or.th

อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2020-2024 cws-accounting.com all right are reserved.